موسسه آموزش عالی سلامت خاش

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
مهدی زرین خمر مسئول IT 109 موسسه آموزش عالی سلامت