جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
مهدی زرین خمر مسئول IT 109 موسسه آموزش عالی سلامت

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط