مقررات آموزشی

مقررات 

   دانلود : میهمانی.pdf           حجم فایل 368 KB
   دانلود : معرفی_به_استاد.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : مرخص_و_انصراف_از_تحصیل.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود : فراغت_از_تحصیل.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : شرایط_ورود.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : حذف_و_اضافه.pdf           حجم فایل 231 KB
   دانلود : تغییر_رشته.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : تعداد_واحد.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : تعاریف.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : آیین_نامه_کاردانی_و_کارشناسی.pdf           حجم فایل 18792 KB
   دانلود : ارزشیابی_پیشرفت_تحصیلی.pdf           حجم فایل 337 KB

حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط