آیین نامه ها

آیین نامه های امور دانشجویی

   دانلود : خوابگاهها.pdf           حجم فایل 650 KB
   دانلود : تغذیه.pdf           حجم فایل 714 KB
   دانلود : تغذیه_و_سلف_سرویس.pdf           حجم فایل 1494 KB

حوزه معاونت دانشجویی

محتوای مرتبط