امور اداری و عمومی

دانلود ایین نامه های امور عمومی

   دانلود : آیین_نامه_غیر_هیآت_علمی.pdf           حجم فایل 596 KB
   دانلود : پیمانی_به_آزمایشd.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود : دستورالعمل_ارزیابی_عملکرد.pdf           حجم فایل 2630 KB
   دانلود : رسمی_ازمایشی_به_قطعی.pdf           حجم فایل 400 KB
   دانلود : قوانین_مرخصی.pdf           حجم فایل 1190 KB
   دانلود : نقل_و_انتقالات.pdf           حجم فایل 2466 KB

حوزه ریاست

محتوای مرتبط