معرفی کارشناسان و شرح وظایف

  نام و نام خانوادگی: مهرناز سارانی

مدرک تحصیلی:ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

تلفن:05433725406-داخلی 111

شرح وظایف

 • -         جمع آوری و تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت نیروی دانشجویی، امکانات و تجهیزات

  -         تدوین و تنظیم شرح وظایف کلیه پرسنل تحت نظارت (اعم از خوابگاهها، تغذیه و مشاوره) و ابلاغ شرح وظایف به هر فرد

  -         بررسی نیازها و پاسخگویی به دانشجویان در خصوص مشکلات و مسائل خوابگاهها

  -         پاسخ به نامه ها و مکاتبات اداری درون و برون سازمانی

  -         نظارت بر نحوه ثبتنام و پذیرش و تسویه حساب دانشجویان

  -         نظارت برتحویل سوخت ماهیانه و شارژ سیلندرهای گاز مصرفی خوابگاهها

  -         تهیه فرمهای مربوط به امورات خاص در خوابگاهها جهت نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد خوابگاهها

  -         تنظیم و برآورد هزینه های خوابگاهها

  -         نظارت بر کار مسئولین مرتبط تحت نظارت در حیطه شرح وظایف محوله

  -         هدایت و رهبری در تنظیم برنامه غذایی هفتگی

  -         سرپرستی و نظارت بر توزیع مناسب غذای دانشجویی

  -         دادن نظرات مشورتی به پیمانکار در مورد تغذیه

  -         نظارت بر امور آشپزخانه

  -         تکمیل آمار ماهیانه و نامه های مکتوب آشپزخانه

  -         انجام امور مربوط به تسهیلات اعتباری به دانشجویان در موارد ضروری

  -         انجام امور مربوط به اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان با شرایط مناسب

  -         برقراری ارتباط مستمر با اداره رفاه و تعاون دانشگاه به منظور تسهیل و تسریع امور اعطای تسهیلات

  -         انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان

  -         نظارت بر آموزش دانشجویان به صورت گروهی در دانشکده در زمینه های مشاوره گروهی و کارگاهها

  -         ارتباط و هماهنگی مستمر با واحدهای مرتبط در معاونت فرهنگی و هنری

  -         ارائه طرح های فرهنگی در برنامه سالانه

  -         برگزاری مسابقات احکام و قرآن با همکاری کانون عترت و قرآن شهید فیروزی دانشگاه

  -         انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

 

 

 


حوزه معاونت دانشجویی

محتوای مرتبط