معرفی کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

کارشناس گروه بهداشت  و سلامت دهان و دندان

کارشناس گروه اتاق عمل

کارشناس گروه فوریت

مریم کیخواه آریا

 

ارشد شیمی

*

 

 

افسانه ریگی

 

ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

* 

 

 

کلثوم اسدالله زاده

کارشناس پرستاری

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش :

v    ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود

v    انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان

v     بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان

v    ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه

v    هماهنگی با  اساتید

v    هماهنگی با اساتید مدعو

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط