معرفی و شرح وظایف معاون دانشجویی

  

نرگس نوری

مدرک تحصیلی:ارشد آموزش بهداشت

تلفن:05433725403

آدرس: خاش-فلکه 22 بهمن –موسسه سلامت خاش

ایمیل:nouri.n2007@yahoo.com

 


شرح وظایف معاون دانشجویی موسسه سلامت خاش

 ·         نظارت برفعالیتهای خدمات مربوط به کمکها وتسهیلات  رفاهی دانشجویان 

·         تدوین وپیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمکها وتسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط ومقررات

·         تهیه وپیشنهاد دستور العملها وآیین نامه ها به امور دانشجوئی ونظارت برحسن اجرای آنها

·         ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وآشنا نمودن آنان با وظایف ومسئولیتهای پست سازمانی محوله

·         تهیه وتدوین خط مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظورحل معضلات ومشکلات اجتماعی فرهنگی، روانی وخانوادگی آنها

·         تنظیم برنامه غذائی دانشجویان با همکاری امور تغذیه ونظارت بر کمیت وکیفیت آنها

·         فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها وتوانائیها ی دانشجویان

 

 


حوزه معاونت دانشجویی

محتوای مرتبط