معرفی ریاست موسسه

آقای دکتر رضا کرد

 

                                                                                 
مدرک تحصیلی                          
دندانپزشک  فارغ التحصیل 1383 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان     
آدرس خاش – خیابان شهید امام بخش - میدان شهدا - موسسه آموزش عالی سلامت خاش  (بیمارستان 22 بهمن سابق)
تلفن 33725403-33723001  – 054