هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی: حسین ایزدی راد

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 Cv :مشاهده

پست الکترونیک: izadi111389@gmail.com

شماره تلفن همراه: 09112705811

 شماره تلفن محل کار: 05433725405 

 

نام و نام خانوادگی: مجید دسترس

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش روان پرستاری

 Cv :مشاهده

پست الکترونیک: Majid.dastras.fm@gmail.com

شماره تلفن همراه: 09155413642

 شماره تلفن محل کار: 05433725406

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه سرحدی

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی :

 Cv :مشاهده

پست الکترونیک:

تلفن:

 

نام و نام خانوادگی: سمیه شاهرودی

مرتبه علمی: طرح هیات علمی

مدرک تحصیلی:ارشد آمار زیستی

Cv: مشاهده

پست الکترونیک:

 شماره تلفن همراه:

 شماره تلفن محل کار: 05433725406

 

نام و نام خانوادگی: حسین راشکی قلعه نو

مرتبه علمی: طرح هیات علمی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

 Cv :مشاهده

پست الکترونیک

شماره تلفن همراه:

 شماره تلفن محل کار: 05433725406

 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط