هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی: مجید دسترس

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش روان پرستاری

 Cv :مشاهده

پست الکترونیک: Majid.dastras.fm@gmail.com

تلفن: 09155413642

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه سرحدی

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی :

 Cv :مشاهده

پست الکترونیک:

تلفن:

 

نام و نام خانوادگی: سمیه شاهرودی

مرتبه علمی: طرح هیات علمی

مدرک تحصیلی:ارشد آمار زیستی

Cv: مشاهده

پست الکترونیک

 

تلفن:05433725403


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط