قوانين

 امانت گیرندگان:

      کارت عضویت برای اشخاص نامبرده صادر میشود:

      -اعضای هیئت علمی دانشکده

      -دانشجویان دانشکده

      -کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که حداقل دارای مدرک کارشناسی و کاردانی میباشند.

شرایط صدور کارت عضویت:

  -اعضای هیئت علمی با ارائه ی کارت شناسایی معتبر که از سوی دانشگاه یا موسسات وابسته صادر شده باشد.

-کارکنان با ارائه معرفی نامه رسمی از واحد مربوطه

دانشجویان دانشکده با ارائه کارت دانشجویی

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام:یک قطعه عکس 4×3(کارمندان باید حکم کارگزینی داشته باشند)

-در صورت مفقود شدن کارت عضویت در مرتبه اول ،پس از مدت یکماه از تاریخ اطلاع کتبی و واریز نمودن مبلغ 5000 ریال به حساب درآمد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،المثنی صادر خواهد شد.

-درصورت مفقود شدن المثنی عضویت برای همان سال تحصیلی لغو میگردد،صدور کارت مجدد برای سال تحصیلی آینده منوط به واریز نمودن مبلغ 10000ریال به حساب درآمد دانشگاه و ارائه فیش آن به کتابخانه میباشد.

 مقررات

الف. مقررات عمومی
- رعايت شئونات اسلامي در كتابخانه الزامي است.
- رعایت سکوت در تمام قسمت های کتابخانه الزامی است.

-رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
- قبل از ورود به سالن کتابخانه ، مراجعه کنندگان بایستی وسایل شخصی (کیف ، کتاب و ...) خود را در محل تعیین شده قرار دهند بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتاب ممنوع می باشد.
- مراجعه کنندگان بایستی از آوردن پول و اشیاء گرانبها به کتابخانه خودداری نمایند.بدیهی است کتابخانه هیچگونه مسئولیتی در صورت مفقود شدن آنها نخواهد داشت.
- رعایت احترام به سایر مراجعین و کارمندان کتابخانه .
- پرهیز از خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات در سالن واتاقهای کتابخانه.
- پرهیز از ورود به کتابخانه با روپوش بیمارستانی .
- حفظ نظم و پاکیزگی فضاي كتابخانه .

ب.مقررات اختصاصی

· مقررات امانت کتاب:

-ارائه کارت عضویت کتابخانه به بخش امانت جهت امانت گرفتن کتاب الزامی است.

-تعداد کتب و مدت امانت برای اعضای کتابخانه بشرح زیر تعیین میگردد:

1.      اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،حداکثر 5جلد بمدت یک هفته

2.      کارکنان دانشگاه حداکثر یک کتاب در یک هفته

3.      کلیه دانشجویان حداکثر 3جلد در یک هفته

-چنانچه کتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه تحویل نگردد،عضو ذیربط در مقابل هرروز تاخیر دوروز از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.

-در مورد کتابهای رزرو،هرروز تاخیر موجب دو هفته محرومیت از امانت گرفتن هرنوع کتاب خواهد شد.

-خارج کردن کتب مطالعه داخل سالن موجب محرومیت یک ترم تحصیلی از کتابخانه میشود.

 

حفاظت  از کتب و نشریات

-امانت گیرنده موظف به حفظ و نگهداری کتاب امانت گرفته شده میباشد چنانچه کتاب مفقود و یا ناقص(علامتگذاری،خط کشی،بریده و...) شود عضویت شخص به مدت یک هفته معلق خواهدشد  و امانت گیرنده موظف به تهیه و تحویل عین کتاب و پرداخت مبلغ 5000ریال بابت آماده سازی آن ،به کتابخانه میباشد.

-درصورتیکه کتاب چاپ داخل یا خارج کشور و کمیاب باشد،امانت گیرنده موظف به پرداخت دوبرابر بهای کتاب به قیمت روز خواهدبود.

-اضرار عمدی به کتاب و مجله از جمله بریدن یا علامتگذاری عمدی آن، علاوه بر اعمال بند اول ،موجب محرومیت عضو از امانت گرفتن کتاب بمدت یک نیمسال تحصیلی خواهد شد.و چنانچه عضو دوبار مرتکب اضرار عمدی شود،برای همیشه از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد.

 

منابعی که به امانت داده نمیشود و فقط برای مطالعه میباشند

-کتب مرجع  (فرهنگها،دایره المعارف ها،اطلسها،دستنامه ها،راهنماها)

  -مجلات و روزنامه ها      -کتابی که فقط یک نسخه ازآن در کتابخانه موجود است

 

تسویه حساب

-هرنوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویان از قبیل انتقال،انصراف از تحصیل،جابجایی ،مهمان شدن و نظایر آن منوط به ارائه برگ تسویه حساب از کتابخانه میباشد.

-سایر امانت گیرندگان اعم از اعضای هیئت علمی،محققان و کارکنانی که منتقل ،بازنشسته و بازخرید میشوند یا از ماموریت های دراز مدت و فرصت مطالعاتی استفاده میکنند،ویا به هر ترتیب به خدمت آنها پایان داده میشود ملزم به دریافت تسویه حساب از کتابخانه و تحویل آن به کارگزینی میباشد.

 


کتابخانه

محتوای مرتبط