منابع موجود در کتابخانه

منابع موجود در کتابخانه:

حوزه ی موضوعی مجموعه شامل:بهداشت،پرستاری،جراحی،،آناتومی،فارماکولوژی،مامائی،اتاق عمل،فوریتهای پزشکی و... میباشد.کتابخانه دارای 3281جلد کتب فارسی ،104جلد کتب لاتینو 22عنوان مجله فارسی میباشد.

 


کتابخانه

محتوای مرتبط