ساختمان کتابخانه

ساختمان کتابخانه

مساحت کتابخانه 210 مترمربع میباشد.

این کتابخانه دارای یک سالن که شامل بخش( مخزن، مرجع و نشریات) و بخش امانت است،میباشد. این سالن تنها برای مطالعه منابع مرجع و نشریات باظرفیت 23نفرتعبیه شده است. 2اتاق برای مطالعه ی خواهران با ظرفیت 30نفر و یک اتاق برای مطالعه ی برادران باظرفیت 22نفر طراحی شده است.

 


کتابخانه

محتوای مرتبط