تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی99-98

نیمسال دوم

عنوان

تاریخ

لغایت

تاریخ

انتخاب واحد اینترنتی

98/11/05

لغایت

98/11/11

شروع کلاسهای درسی

98/11/12(شنبه)

حذف واضافه دو درس

98/11/26

لغایت

98/11/27

حذف تک درس

99/02/20

پایان کلاسهای درسی

99/03/20

امتحانات

99/03/21

لغایت

99/04/14

               

 

قابل توجه دانشجویان:

تحویل پرینت اولیه انتخاب واحد توسط دانشجو به آموزش دانشکده

انجام انتخاب واحد با تاخیر ورفع اشکالات احتمالی با برنامه ریزی دانشکده

درصورت عدم حضور به موقع جهت انتخاب واحد ورفع اشکال درتائیدیه انتخاب واحد جریمه به شرح ذیل خواهد بود:

تاخیر روز اول:100هزار ریال

تاخیر روز دوم(برای روز دوم150هزار ریال):250هزار ریال

تاخیر روز سوم(برای روز سوم200هزار ریال):450هزار ریال

تاخیرتاپنج روز:موضوع در جلسه شورای آموزشی مورد بررسی قرارگرفته ودرصورت موافقت شورا با انتخاب واحد تاسقف600هزار ریال جریمه اخذ می گردد.

 

 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط