تغذیه

روش استفاده از کارت تغذیه

وظايف اداره تغذيه:

-نظارت بر تهیه و نگهداری، توزیع و مصرف غذا با توجه با اصول بهداشتی

- دادن نظرات مشورتی به پیمانکاران یا واحدهای دیگر در مورد تغذیه

-نظارت بر كيفيت مواد اوليه مصرفي جهت طبخ غذا توسط كارشناس اداره تغذيه

تمامي مواد اوليه اي كه جهت طبخ غذا خريداري مي شوند توسط كارشناس اداره تغذيه كنترل مي گردد . در هر مورد دارا بودن كيفيت ظاهري مطلوب و برچسب مشخصات شامل تاريخ توليد و انقضاء ، پروانه ساخت و بهره برداري و مهر استاندارد الزاميست در بعضي موارد به منظور اطمينان بيشتر از بهداشت و سلامت مواد اوليه مصرفي جهت انجام آزمايشات ميكروبي و شيميائي اين مواد به آزمايشگاه اداره نظارت بر مواد غذائي ارسال مي گردند و تا قبل از مشخص شدن نتيجه آزمايش از مصرف آنها خودداري مي گردد .

 كارشناس تغذيه و بهداشت :

شرح وظايف:

- كنترل كيفيت مواد اوليه مصرفي جهت طبخ و سرو غذا

-  بررسي بسته بندي مواد غذائي از نظر دارا بودن برچسب مشخصات شامل ( پروانه بهره برداري ، پروانه ساخت ، مهر استاندارد ، تاريخ توليد و تاريخ انقضاء ) قبل از ورود به سردخانه

-  ارسال نمونه مواد غذائي به آزمايشگاه و كنترل ميكروبي و شيميائي محصول جهت اطمينان از صحت و سلامت مواد غذائي و يا تشخيص تقلبات احتمالي

-  نظارت بر كليه مراحل آماده سازي مواد اوليه و طبخ غذا در آشپزخانه

- تنظيم برنامه غذائي با توجه به نظرات دانشجويان

-  نظارت بر نحوه سرو غذا به دانشجو از لحاظ رعايت بهداشت و كيفيت و كميت توزيع صبحانه ، ناهار ، شام

-  نظارت بر بهداشت و نظافت سردخانه هاي نگهداري مواد غذائي و كنترل برودت سردخانه ها

-  نظارت بر بهداشت و نظافت انبارهاي مواد غذائي و نحوه تهويه و دماي انبار

-  نظارت و بررسي مستمر مواد غذائي موجود در انبارها و سردخانه ها

-  نظارت بر بهداشت فردي كاركنان آشپزخانه و كنترل كارت بهداشت پرسنل

-  نظارت بر بهداشت آشپزخانه