دانلود جزوات آموزشی

دانلود جزوات آموزشی اساتید جدید و قدیم علوم پزشکی

   دانلود : مجموعه_آموزشی_روش_تحقیق.rar           حجم فایل 16922 KB
   دانلود : آموزش_طراحی.pdf           حجم فایل 648 KB
   دانلود : مبارزه_با_ناقلین.pdf           حجم فایل 2110 KB
   دانلود : کنه_ومایت_نسخه_اصلی.pdf           حجم فایل 984 KB
   دانلود : اکتو_پارازیتها.pdf           حجم فایل 1278 KB
   دانلود : pashe.pdf           حجم فایل 985 KB
   دانلود : magasha--bimariha.pdf           حجم فایل 1086 KB
   دانلود : magasha_va_bimariha.pdf           حجم فایل 1086 KB
   دانلود : koliat_pashe_va_malaria.pdf           حجم فایل 1171 KB
   دانلود : koliat_hashare_shenasi.pdf           حجم فایل 1564 KB
   دانلود : hashare.pdf           حجم فایل 1564 KB

   دانلود : اخلاق_حرفه_ای_-دکتر_مسعودی.rar           حجم فایل 864 KB
   دانلود : بانک_سوالات_آناتومی_-_استاد_کریم_فر.pdf           حجم فایل 1053 KB
   دانلود : آناتومی_عمومی-دکتر_کریم_فر.rar           حجم فایل 28344 KB
   دانلود : آناتومی_مقدمات-استاد_کریم_فر.rar           حجم فایل 27076 KB
   دانلود : کاربرد_کامپيوتر_در_رشته_هاي_پزشکي_-_خمر.pdf           حجم فایل 251 KB