نمایش خبر

راه اندازی سامانه نقل و انتقالات
1396/03/31

راه اندازی سامانه نقل و انتقالات همکاران

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به راه اندازی سامانه نقل و انتقالات کارکنان از این پس تمامی فرایندهای انتقال درون و برون سازمانی به صورت الکترونیک می باشد و نظر به اینکه سامانه نقل و انتقالات در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور از تاریخ 8/4/96 قابل دسترسی می باشد.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتخانه